Duurzaam voor elkaar

 

Contacteer ons

Tom Bogman

tom.bogman@s-p-a.be (0476 81 82 18)

Nies Tas

niels@spagroendendermonde.be (0474 48 60 42)

Michel Vandriessche

michel.vandriessche@groen.be (0499 98 32 85)

Iris Uyttersprot

iris@spagroendendermonde.be (0486 78 97 94)

Volg ons ook op https://www.facebook.com/spagroendendermonde/

 
 
 
 
 
 

Armoedebeleid

We maken een absolute prioriteit van het terugdringen van (kinder)armoede. We gaan voor een aanklampend beleid op maat van elk gezin of elk individu. We willen mensen in armoede een stem geven: een lokaal overleg rond armoede geeft het beleid een kans om steun te bieden aan wie het moeilijk heeft. We werken samen met Kind&Gezin, welzijsorganisaties, scholen, sportclubs, verenigingen … om signalen van armoede snel op te sporen.

We maken een algemeen principe van de mogelijkheid tot gespreid betalen. We zetten in op budgetbeheer om oplopende schulden te vermijden. De Uit-Pas krijgt een zo breed mogelijk aanbod. Samen met hun individuele contactpersoon kunnen mensen in armoede een traject uitstippelen en afleggen.

 

Zorg

Zorg, en hoe die te organiseren: één van de grootste vraagstukken voor de komende legislatuur. We staan voor toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en willen daarom de nodige investeringen doen in ouderenzorg en kinderopvang.

Goede zorg is zorg die toelaat om oud te worden in je eigen buurt. We bouwen een nieuw rusthuis in Baasrode. We ondersteunen de oprichting van een wijkgezondheidscentrum. Er is nood aan voldoende kinderopvang in elke wijk. We zetten ook in op tal van initiatieven voor kinderen tijdens de vakantieperiodes.

 

Samenleven in een veilige stad

De polarisering en verharding van onze samenleving baart ons zorgen. We ondersteunen hartverwarmende initiatieven in wijken om mensen samen te brengen. We plannen een dienstencentrum of buurthuis in elke gemeente met meer beheer door de eigen buurt.

We nemen initiatieven om eenzame mensen uit hun isolement te halen. Veiligheid is een basisrecht. We staan voor een integraal veiligheidsbeleid: voorkomen, herstellen en sanctioneren. Uw politie, altijd nabij!

 

Participatie

We gaan actief op zoek naar inspraak van de Dendermondenaars, ook bij kwetsbare groepen. We organiseren in elke deelgemeente een dorpsvergadering. We luisteren naar de inwoners en geven zelf informatie. Mensen maken de buurt … dus is er meer tijd en ruimte nodig voor onze inwoners.

Samen werken aan een project voor je directe omgeving, de ruimte krijgen om ideeën en verbeteringen te formuleren, om mee na te denken over je buurt … dat zorgt voor een omgeving waarin je graag woont. Via wijkbudgetten krijgen waardevolle en gedragen ideeën financiële ondersteuning. We staan voor transparantie!

 

Lokale economie

We staan voor een bedrijvige en bloeiende economie op maat van Dendermonde. Lokale bedrijven en kmo’s zorgen voor een duurzame tewerkstelling.

Ter ondersteuning van onze lokale handelaars zetten we in op kernversterking: geen nieuwe grote winkelcomplexen buiten de centra. We stimuleren co-working spaces, we maken de opstart van pop-ups en start-ups aantrekkelijk. We richten een ondernemersloket in voor hulp en advies.

 

Natuur en milieu

Groen maakt gelukkig en gezond! We kiezen voor openbaar, kwalitatief groen op maximaal 500 meter van elke woning. Woningen worden kleiner, we wonen vaker in appartementen. Er is ook daarom meer nood aan kwalitatief groen. Het is er aangenaam vertoeven, er is ruimte om te sporten, spelen… elkaar te ontmoeten!

We stimuleren groene speelplaatsen, samentuinen, geveltuintjes en -banken, groene slingers in de straten, groen in en rond bedrijfszones en zorginstellingen, we stimuleren groendaken, zoeken actief ruimte voor (geboorte)bossen, vergroenen de begraafplaatsen verder, maken werk van natuurbegraafplaatsen, …
We maken werk van minder afval en zwerfvuil, brengen onze lokale luchtkwaliteit in kaart, beschermen ons grondwater en zorgen voor voldoende waterbuffering.

 

Wonen

Iedereen heeft recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Gezien de lange wachtlijsten en de kwetsbare doelgroep blijven we inzetten op bijkomende sociale woningen.

We werken met alle woonactoren aan een charter tegen discriminatie. We geven subsidies voor renovaties voor energiezuinige woningen. We strijden tegen verkrotting en leegstand. We geven nieuwe woonvormen zoals cohousing en kangoeroewonen alle kansen en ondersteunen huurders en verhuurders.

 

Klimaat en energie

We hebben de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. We zetten in op een lager energieverbruik, energie-efficiëntie en groene energie. De stad geeft zelf het goede voorbeeld, stimuleert inwoners en moedigt coöperatieve initiatieven aan. Daarbij investeren inwoners zelf een stukje in groene energie vlakbij. En dat is voordelig: financieel, op het gebied van inspraak én voor het milieu. Power to the people! Stel je voor: bijna op ieder dak een zonnepaneel!

We stimuleren verder de korte voedselketen, de duurzame voedingsproductie en -consumptie.

 

Mobiliteit

Meer alternatieven voor autoverkeer moeten het centrum en de deelgemeenten veiliger en leefbaarder maken. We gaan voluit voor het STOP-principe. Uiteraard moet elke plek vlot bereikbaar zijn, in het bijzonder voor minder mobiele personen. We maken meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Vanuit elke deelgemeente moet een veilige fietsroute lopen, naar school of naar het werk.

Het stadscentrum en de woonwijken worden zone 30. We onderzoeken verdere circulatiemaatregelen. Aantrekkingspolen moeten vlot met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. We creëren parkeerplaatsen aan de rand van de stad. We zetten verder in op (elektrische)deelwagens en fietsdeelsystemen en bouwen mobipunten uit.

 

Vrije tijd

Elke inwoner van onze stad moet toegang hebben tot ons cultureel aanbod. We zetten in op de renovatie van het Huis van Winckel, maar gaan ook op zoek naar alternatieve plaatsen in de deelgemeenten. Kunst in de publieke ruimte is essentieel. De werking van de bibliotheek wordt geëvalueerd zodat die voor iedereen maximaal toegankelijk is.

We bouwen uitdagende sportinfrastructuur waar plaats is voor iedereen en ondersteunen de talloze clubs in onze stad. We zorgen voor een maximale sportbeleving, ook als je niet bent aangesloten bij een club. En we zetten verder in op G-sport!